Försök med mönster och färgsättning av maskeringsdräkt

I februari 1952 uppdrogs åt FOA, Försvarets forskningsanstalt, att utföra försök med soldatmaskering. Riktlinjerna för dessa undersökningar som pågått ett par månader har varit att genom färgsättning och mönsterutformning söka minska synbarheten och härmed träffrisken samt att om möjligt ännu mera minska den senare genom lämplig fördelning av starka färgkontraster.

Läs mer

Underhållstjänst - rapport

Bataljonens motto var lätthet och rörlighet. Betraktade man den infanterist, som fältutrustningslistorna föreskriver får man följande bild. Det är en man med en mängd persedlar. Det är remmar på kors och tvärs. Det hänger och dinglar och skramlar uppifrån och ner på alla sidor.

Läs mer