Till Marma skjutfält

Publicerad torsdag, 5 mars 1903

Till Marma skjutfält komma i år ej några talrika truppsammandragningar att äga rum. De trupper som lära vara att förvänta, utgöra blott kontingenter ur Första och Andra Svea artilleriregementen, hvardera omkr. 8 dagar i sept. månad under regementenas exercistid. De sedvanliga fältskjutningarna med skarp ammunition skola då försiggå.

Denna ringa truppkoncentrering har nog sin orsak i skjutfältets inom den närmaste framtiden beramade utvidgning och omändring. I stället kommer säkerligen instundande sommar skjutfältet at besökas af landtmätare, kartografer, m. fl., hvilka skola för den tilltänkta utvidgningen verkställa de behöfliga afvägningarna och andra förberedande åtgärder.

I följd af den nya fältartillerimaterielens stora skottvidd och verkningar har det visat sig behöfligt att ha skjutfält med stora ytvidder, och i sin nuvarande utsträckning motsvarar Marma skjutfält ej längre sin uppgift. Det är nu förslag på färde att göra en betydlig utvidgning åt öster, så att fältet skulle få en tillökning i sin bredd af 6,000 meter. Därjämte är på tal att flytta Marma järnvägsstation och häradsvägen till Vessland ett stycke söder om deras nuvarande platser. Tierps kronopark skulle införlifvas med skjutfältet.

Genom vidtagande af dessa åtgärder skulle nog ett fullt modärnt och tidsenligt skjutfält erhållas vid Marma. Men man måste fråga sig, hvar skola pängar tagas till allt detta, å statskassan år för år strängt anlitas och utgifterna för arméns behof oupphörligt stegras? Det kommer ej att kosta småsummor, denna Marma skjutfälts utvidgning och omändring. Kanske ha vederbörande tänkt sig att utgifterna skola bestridas af inbesparande medel från de olika af riksdagen till arméns underhåll beviljade ordinarie anslagen, skrifver en meddelare till U.N.T.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Platser

Ämnen