"Olidligt för de civilanställda"

Ett 50-tal civilanställda vid Rosersberg är organiserade i en personalklubb inom ramen för Försvarets civila personals förbund. För deras del är situationen olidlig, säger klubbens ordförande Holger Almgren, tillika ordförande i Märsta kommunalfullmäktige.

Läs mer

Arméchefen vägrar upphäva flygförbud över skjutfältet

Infanteriskjutskolan i Rosersberg skall flytta. Den måste flytta, eftersom en fortsatt verksamhet skulle äventyra flygsäkerheten för trafiken på Arlanda. Redan om ett par veckor sätter skolflyget med Caravellerna i gång på storflygplatsen. Flygintensiteten kommer successivt att stegras till uppemot 200 starter per dag, av vilka 100 berör skjutfältet.

Läs mer

Billigare förlägga infanteriskjutskolan till I 4 i Linköping

LINKÖPING 17 dec. (TT.) En förläggning av infanteriets skjutskola under I 4 i Linköping innebär att de omkring 20 milj. Kr. som beräknats för skolans flytt från Rosersberg till förslagsvis Kungs Norrby i Östergötland kan nedbringas till 7 à 8 milj. Till detta resultat har man enligt tidningen Östgöten kommit inom den kommitté som under hösten utrett frågan om skolans förläggning under I 4.

Läs mer

Blindgångarröjning i Rosersberg

Inom Rosersbergs skjutfält skall blindgångsröjning ske inom områden som kommer att beröras av byggnadsarbeten för civilförsvarsstyrelsens och fortifikationsförvaltningens räkning. Blindgångsletare får särskilt riskersättningsarvode och staten ikläder sig riskgarantier för olycksfall vid arbetet.

Läs mer

Miljardslöseri

Så här lyder slutklämmen i den skrivelse från arméchefen, i vilken han tar avstånd från att infanteriskjutskolans verksamhet läggs ned innan ny förläggningsplats har kommit till stånd. Mottagare är luftfartsstyrelsen.

Läs mer

Rosersbergs slotts öde ännu ingalunda avgjort

Arméchefen har i skrivelse till k. m:t framhållit att infanteriskjutskolan vid Rosersberg under alla omständigheter måste flytta 1960 eller senast 1961. När flygfältet vid Halmsjön blir klart kommer nämligen rosersbergsområdet och skjutskolans område att överflygas av planen på så låg höjd att skjututbildning med få undantag inte kan bedrivas där, omtalar vid samtal med UNT kapten Ragnar Boll i arméstaben.

Läs mer

Skjutskolan till Linköping Gullbergsfältet utvidgas

Den största tvistefrågan på kamrarnas dagordning i går var infanteriskjutskolans förläggning och övningsfält. Lokalintressena hade sprängt partigränserna i statsutskottet med tio reservanter mot majoritetens beslut att tillstyrka regeringens förslag.

Läs mer

Vilhelmina lämplig plats för skjutfält?

En förläggning av infanteriskjutskolans nya övningsplats till Vilhelminabygden som alternativ till förslaget om Gullbergsfältet läggs hos försvarsministern fram av Vilhelmina köpings kommunalnämnd.

Läs mer