Det värfvade garnisonsmanskapet

(Ett interview för U. N. T.)

Då garnisonsregementenas kadrer rekryteras uteslutande från landsbygden och ingen ort finnes hvilken ej släpper till sin kontingent, torde det ha sitt inträsse att från säkert och opartiskt håll erfara något om förhållandena vid garnisonsregementena samt de unge männens framtidsutsikter och öden, sedan de tjänat ut.

Läs mer

Reservofficersinstutitionen

Reservofficersinstitutionen inom svenska armén har som bekant icke på långt när nått den utveckling, som åsyftades, då denna institution vid 1892 års urtima riksdag upprättades i syfte att på möjligast billiga sätt fylla arméns behof af befäl vid dess eventuella försättande på krigsfot. Medan det 1892 beräknades att armén skulle behöfva en tillförsel af 56 reservofficerare pr år, har årskontingenten stannat vid i medeltal 6 – alltså inte stort mer än 10 proc. af behofvet.

Läs mer

Värnplikt & Rösträtt

I föreningen Studenter och arbetare i Göteborg diskuterades häromdagen frågan om den allmänna värnpliktens fullständiga införande äfven i vårt land.

Läs mer