Billigare förlägga infanteriskjutskolan till I 4 i Linköping

LINKÖPING 17 dec. (TT.) En förläggning av infanteriets skjutskola under I 4 i Linköping innebär att de omkring 20 milj. Kr. som beräknats för skolans flytt från Rosersberg till förslagsvis Kungs Norrby i Östergötland kan nedbringas till 7 à 8 milj. Till detta resultat har man enligt tidningen Östgöten kommit inom den kommitté som under hösten utrett frågan om skolans förläggning under I 4.

Läs mer

Chefsskifte på Rosersberg

Till chef för infanteriskjutskolan i Rosersberg samt till överste i Dalregementet från 1 oktober utnämndes i fredagens konselj överstelöjtnant Sven Albert Widegren, infanteriinspektionen.

Läs mer

Rosersbergs slotts öde ännu ingalunda avgjort

Arméchefen har i skrivelse till k. m:t framhållit att infanteriskjutskolan vid Rosersberg under alla omständigheter måste flytta 1960 eller senast 1961. När flygfältet vid Halmsjön blir klart kommer nämligen rosersbergsområdet och skjutskolans område att överflygas av planen på så låg höjd att skjututbildning med få undantag inte kan bedrivas där, omtalar vid samtal med UNT kapten Ragnar Boll i arméstaben.

Läs mer

Skjutskolan till Linköping Gullbergsfältet utvidgas

Den största tvistefrågan på kamrarnas dagordning i går var infanteriskjutskolans förläggning och övningsfält. Lokalintressena hade sprängt partigränserna i statsutskottet med tio reservanter mot majoritetens beslut att tillstyrka regeringens förslag.

Läs mer

Vilhelmina lämplig plats för skjutfält?

En förläggning av infanteriskjutskolans nya övningsplats till Vilhelminabygden som alternativ till förslaget om Gullbergsfältet läggs hos försvarsministern fram av Vilhelmina köpings kommunalnämnd.

Läs mer