Svenska armén har skjutövningar mot figurer med sovjetmärke!

Publicerad den 29 augusti 1931

Sveriges borgarklass prövar sina krigsapparater med feberaktig iver och i omfattning som aldrig förr. De av Per Albin Hansson beställda bombaeroplanen surrar över Stockholm, strålkastare spelar och gasattiraljen prövas. Tanks och pansarbilar rullar fram i Rosersbergsterrängen. Den nya infanteriorganisationen prövas i Stockholms omgivningar.

Oerhörd utmaning mot Sovjet-Unionen av krigsgalna officerare!

”Tronarvingen” Gustav Adolf med i beskjutningar av halmdocka med sovjetmärke vid Rosersberg.

Sveriges borgarklass prövar sina krigsapparater med feberaktig iver och i omfattning som aldrig förr. De av Per Albin Hansson beställda bombaeroplanen surrar över Stockholm, strålkastare spelar och gasattiraljen prövas. Tanks och pansarbilar rullar fram i Rosersbergsterrängen. Den nya infanteriorganisationen prövas i Stockholms omgivningar. I en stor manöver i Falköpingstrakten prövas tillförseln bakom fronten – en av de viktigaste detaljerna i det moderna kriget.

Febrila krigsövningar med bestämt mål

I östersjön har nyligen långa slag utkämpas mot »röd» styrka och allt var anlagt på att »få fram det verkliga sjökriget». Febrila krigsövningar överallt i den svenska kapitalismens armé och flotta, övningar som denna sommar krävt en rad offer bland deltagarna.

Alla dessa krigsövningar är inställda på ett bestämt mål: Sveriges snara deltagande på Finlands, Estlands, Englands, Frankrikes, Polens sida i det med nervös iver förbereda anfallskriget mot Sovjet-Unionen.

Att detta är målet för krigsövningarna bryr sig kapitalismens politiska och militära ledare knappast om att beslöja längre. Borgarnas press talar numera ganska öppet om detta nya krig och det svenska militärförbundet med Finland och de andra staterna. De talar utan omsvep om aktiv Östersjöpolitik och om Sveriges medverkan i krigshändelser på andra sidan Östersjön.

Kapitalismens värld har brottom. Den skakar av den värsta krisen i kapitalismens historia, samtidigt som Sovjet-Unionen med den segrande femårsplanen bevisar socialismens överlägsenhet. Sveriges och de övriga länders borgarklass ser ingen annan väg än kriget mot Sovjet och den finner fara i varje dröjsmål. Därför de intensiva manövrerna.

Fascistofficerarna utmanar

Framförallt är mestertonarna i den svenska officerskåren helt och fullt inställda på att snarast möjligt få sätta i gång. Sveriges fascistofficerare är helt genomtränga av samma anda som drev lappogeneralen Wallenius och hans kumpaner till den bekanta krigsprovokationen. Den klumpiga spionerihetsen vid flottans övningar var ett av exemplen på deras heta önskningar. Allt oftare händer det att regements- och kompanichefer håller tal till de värnpliktiga och hetsar mot Sovjet och Röda Armén.

För dagen kan Ny dag göra ett uppseendeväckande avslöjande, som visar hur ohyggligt långt det gått med mestertonarnas medvetna krigshets.

Ute vid Rosersberg bedriver man som bäst intensiva skjutövningar i vilka även officersämnena från Karlberg deltar. Vid skjutövningarna används halmdockor i kroppsstorlek. Dessa mål för beskjutningen har officerarna och officersämnena försett med Sovjet-Unionens över all världen bekanta vapen, hammaren och skäran!

Det lönar sig inte för hrr officerare att neka. Vi kontrollerade omedelbart de uppgifter vi fick från flera håll och fann att de var riktiga. Mestertonarna vet nog, att det är rätt många som känner deras »hemlighet».

I skjutövningarna mot dessa figurer, som föreställer arbetar- och bondesöner i den första proletärstatens röda armé, deltar bland andra en representant från det dyra svenska kungahuset. Ingen mindre än själva tronarvingen, kronprinsens son Gustav Adolf.

Handlar man så mot »vänskapligt sinnad makt»

Till dessa uppseendeväckande fakta behövs icke mycket kommentarer. Vare nog sagt, att skulle vederbörande på detta sätt utmana någon kapitalistisk stat skulle omedelbart bli diplomatisk förvecklingar av mycket allvarlig art. Sovjetregeringen är van vid sådana provokationer men torde nog ha anledning att ställa några frågor till svenska regeringen som dock officiellt håller sig »vänskapligt sinnad mot Sovjetregeringen». Naturligtvis inga föreställningar att föranleda någon ändring. Den svenska kapitalismen vars regering och officerskår nyss lät mörda 5 arbetare i Ådalen, är inställd på krigets massmord och ändrar sig icke.

De med sovjetmärke försedda halmdockor vid Rosersberg utgör ett gott besked till både Sveriges och Sovjets-Unionens arbetare om, vad den svenska kapitalisten har för planer. De utgör en maning till de svenska arbetarna och småbönderna att med målmedvetet revolutionärt organisationsarbete korsa dessa planer, att propagera nödvändigheten av försvar för Sovjet-Unionen, socialismens första bygge i världen och att genomföra och intensifiera det revolutionära arbetet i borgarnas armé och flotta. Detta är det centrala, det viktigaste i kampen mot krigsfara! Kapitalismens krigsövningar syftar till att ingenting skall klicka, när de en gång icke nöjer sig med att skjuta till måls på halmdockor utan använder sina kulsprutor, pansarbilar och bombaeroplan i blodig kamp mot sovjets arbetare och bönder.

Är Sveriges arbetare tillräckligt revolutionärt målmedvetna, så hjälper inga manövrer i världen, ty då kommer kapitalismens krigsapparat ändå att klicka. Men för detta krävs det revolutionärt arbete, arbetare och åter igen arbete! Fram för Sovjet-Unionens försvar! Fram i revolutionär kamp mot krigsfaran enligt Kominterns riktlinjer!

Källor

  • Ny dag

Notiser

  • Från Wikipedia; "Ny Dag var en svensk kommunistisk dagstidning knuten till Sveriges kommunistiska parti..." "...utkom med sitt första nummer i december 1929 och upphörde med utgången av augusti 1990." Läs mer på Wikipedia
  • Läs även "Bil 3 skolo 162/47 - Säkerhetsföreskrifter vid skjutning på InfSS skolskjutningsbanor".
  • Läs även artikeln om skjutskolans skjutbanor i Artikel-sektionen.