Arméchefen vägrar upphäva flygförbud över skjutfältet

Infanteriskjutskolan i Rosersberg skall flytta. Den måste flytta, eftersom en fortsatt verksamhet skulle äventyra flygsäkerheten för trafiken på Arlanda. Redan om ett par veckor sätter skolflyget med Caravellerna i gång på storflygplatsen. Flygintensiteten kommer successivt att stegras till uppemot 200 starter per dag, av vilka 100 berör skjutfältet.

Läs mer

Rosersbergs slotts öde ännu ingalunda avgjort

Arméchefen har i skrivelse till k. m:t framhållit att infanteriskjutskolan vid Rosersberg under alla omständigheter måste flytta 1960 eller senast 1961. När flygfältet vid Halmsjön blir klart kommer nämligen rosersbergsområdet och skjutskolans område att överflygas av planen på så låg höjd att skjututbildning med få undantag inte kan bedrivas där, omtalar vid samtal med UNT kapten Ragnar Boll i arméstaben.

Läs mer

Skjutskolan till Linköping Gullbergsfältet utvidgas

Den största tvistefrågan på kamrarnas dagordning i går var infanteriskjutskolans förläggning och övningsfält. Lokalintressena hade sprängt partigränserna i statsutskottet med tio reservanter mot majoritetens beslut att tillstyrka regeringens förslag.

Läs mer