"Olidligt för de civilanställda"

Ett 50-tal civilanställda vid Rosersberg är organiserade i en personalklubb inom ramen för Försvarets civila personals förbund. För deras del är situationen olidlig, säger klubbens ordförande Holger Almgren, tillika ordförande i Märsta kommunalfullmäktige.

Läs mer

14-årig flicka påkörd av bil vid Rosersberg

Två trafikolyckor inträffade på tisdagskvällen på riksväg 13 invid Rosersberg. Båda skedde inom loppet av en så kort tid att märsta-polisen passerade platsen för den sist timade olyckan då den var på väg att utreda den första.

Läs mer

2.000 sakkunniga bevittnade stora smällen vid Rosersberg

Den troligen sista stora stridsövningen med skarp ammunition vid infanteriskjutskolan i Rosersberg ägde rum på torsdagen. Skolan har i drygt 80 år varit förlagd till det kungliga slottet men blir snart hemlös. Av hänsyn till flygsäkerheten från trafiken på Arlanda måste verksamheten på platsen inställas. Vart skolan skall flytta är ännu inte klart.

Läs mer

300 i strejk för sur korv på Rosersberg

De värnpliktiga vid infanteriskjutskolan i Rosersberg, omkring 300 man, gick på tisdagen så gott som mangrant i matstrejk. Anledningen var att man ansåg att maten blivit allt sämre och sämre. Kulmen nåddes vid middagsmålet på måndagen då, enligt vad flera av manskapet uppger, oätbar soppa och sur fläskkorv serverades.

Läs mer

80 fick magont vid Rosersberg

STOCKHOLM 20 juli. (TT) Ett 80-tal värnpliktiga vid infanteriskjutskolan i Rosersberg sjukanmälde sig på onsdagen. Det synes enligt skolans läkare vara fråga om en lätt maginfektion. Tisdagens middagsmat samt dricks- och badvatten skall bakteriologiskt undersökas.

Läs mer

Arméchefen vägrar upphäva flygförbud över skjutfältet

Infanteriskjutskolan i Rosersberg skall flytta. Den måste flytta, eftersom en fortsatt verksamhet skulle äventyra flygsäkerheten för trafiken på Arlanda. Redan om ett par veckor sätter skolflyget med Caravellerna i gång på storflygplatsen. Flygintensiteten kommer successivt att stegras till uppemot 200 starter per dag, av vilka 100 berör skjutfältet.

Läs mer

Blindgångarröjning i Rosersberg

Inom Rosersbergs skjutfält skall blindgångsröjning ske inom områden som kommer att beröras av byggnadsarbeten för civilförsvarsstyrelsens och fortifikationsförvaltningens räkning. Blindgångsletare får särskilt riskersättningsarvode och staten ikläder sig riskgarantier för olycksfall vid arbetet.

Läs mer

Dödsolycka vid skjutskolan å Rosersberg.

På torsdagens förmiddag vid 11-tiden inträffade vid infanteriskjutskolan å Rosersberg en beklaglig olyckshändelse, som kostade ett människoliv och bragte ett annat i fara. På ännu outrett sätt sprang en handgranat av våda, och vid explosionen träffades läraren vid skjutskolan löjtnanten Yngve Sundell, med den sorgliga påföljden att han omedelbart avled.

Läs mer

ELD-DUSCH

I den fagra nejden mellan mälarviken Skarven och Oxundasjön i Rosersbergstrakten rasade kriget på torsdagen. I lövdungarna, som trots att det lider mot höst ännu äro iklädda sin friska sommargrönska, på backsluttningarna och åkrarna blandades ljudet från kulsprutor, granatkastare och vanliga mausergevär till en infernalisk musik.

Läs mer

Flygsoldat i hård test på tävling i Rosersberg

För tredje året i rad anordnar flygvapnet i går och i dag vid infanteriskjutskolan i Rosersberg en gruppfälttävlan för sina värnpliktiga. Tävlingen äger sitt speciella intresse därigenom att de lag som flygflottiljerna har skickat dit inte representerar någon elit utan tvärtom har uttagits genom lottning.

Läs mer

Frivilliga försvaret

Reservofficerssällskapets medlemmar äro inbjudna, att såsom åskådare följa ”Chefens skjutning” vid InfSS i Rosersberg torsdagen 12/11 kl. 11,15 – 14. Uniform obligatorisk. Anmälan om deltagande till Kn Holmberg, tel. 39940 eller 45668 senast 3/11.

Läs mer

Halvmiljonbrand vid Rosersberg

Fyra byggnader, däribland två kaserner, förstördes och skador för inemot en halv miljon kronor vållades vid en våldsam eldsvåda på tisdagen vid infanteriskjutskolan i Rosersberg.

Läs mer

Hemlösa soldater från Rosersberg inhyses i Uppsala

Utredning av tisdagens brand i kompanibyggnaderna på infanteriskjutskolan Vid Rosersberg började på onsdagsförmiddagen av landsfiskalen i Sigtuna och en militär utredningsman. Något resultat beträffande orsaken till branden, som förmodats vara kortslutning, har man ännu inte nått. Någon uppskattning av värdet av det brunna har heller inte hunnit göras. Förläggningarna utgjordes av gamla träbyggnader.

Läs mer

Hemvärnets fälttävlan dominerades av Upsala

Upsala hemvärn har förr om åren haft svårt att få någon fullträff vid den årliga fo-fälttävlan – i fjol vann man hårfint och gick vidare till rikstävlingen i Rosersberg – men i år var det aldrig tal om något hot från de övriga 20 lagen.

Läs mer

Chefens skjutning på Rosersberg militär uppvisning i toppklass

Rosersberg levererade på torsdagen den årliga återkommande ”Chefens skjutning” inför ett imponerande uppbåd av svenska officerare och utländska militärobservatörer samt dessutom chefen för armén, representanter för försvarsberedningen, försvarsdepartementet, krigsmaktens högre staber och elever i militära skolor.

Läs mer

Chefsskifte på Rosersberg

Till chef för infanteriskjutskolan i Rosersberg samt till överste i Dalregementet från 1 oktober utnämndes i fredagens konselj överstelöjtnant Sven Albert Widegren, infanteriinspektionen.

Läs mer

I 8-rekryter imponerade på etiopiske kejsaren

I 8:s rekrytbataljon utgjorde kärnan i den imponerande militära uppvisning som i går ägde rum på Rosersberg inför kungen och hans gäst kejsaren av Etiopien. Till uppvisningen – av militären döpt till kejsarövningen – hade även infunnit sig hertigen av Harrar, prins Bertil, överbefälhavaren, chefen för armén och flygvapnet samt ytterligare en rad höga officerare.

Läs mer

Infanteriskjutskolan

Arméchefen har till lärare vid sommarens bataljonschefskurs beordrat majorerna Annerstedt ptrp och Öhnfelt tr samt kaptenerna Spolander I 2, Sjögren I 6 och Wallstedt ingtr.

Läs mer

Infanteriskjutskolan

Arméchefen har från 1. oktober t. v. på arvodesbefattning som expeditionsunderofficer vid infanteriskjutskolan med placering vid arméns skyddsskola förordnat fanjunkare K. G. G. Ekberg, Norrbottens regemente.

Läs mer

Kavalleriskolan

Kavalleriskolan med prima Carl som befälhafvare företager nästa vecka en öfningsridt uppåt Upland.

Läs mer

Maskinell uppgiftsmatning hindrar signalisten maska

I fyra lektionssalar kvittrade de morsesignaler fram i de värnpliktigas hörlurar, matade av sju transmittrar – körda med olika hastigheter allt efter mottagarnas utbildningsstadium – störningssändare kopplades in emellanåt med musik och högtalare i lektionssalen serverade ett bedövande frontmuller.

Läs mer

Militärt praktskådespel

Skjutskolskolan på Rosersberg hade på onsdagskvällen en nattskjutning, och ett mera effektfullt skådespel får man sällan skåda ens i en krigsfilm. Lysgranater kreverade och dränkte hela terrängen i ljus. Fientliga figurer döko upp i fantastisk belysning och eldormar sköto genom mörkret, ackompanjerade av kulsprutornas knattrande.

Läs mer

Miljardslöseri

Så här lyder slutklämmen i den skrivelse från arméchefen, i vilken han tar avstånd från att infanteriskjutskolans verksamhet läggs ned innan ny förläggningsplats har kommit till stånd. Mottagare är luftfartsstyrelsen.

Läs mer

Rosersbergs slotts öde ännu ingalunda avgjort

Arméchefen har i skrivelse till k. m:t framhållit att infanteriskjutskolan vid Rosersberg under alla omständigheter måste flytta 1960 eller senast 1961. När flygfältet vid Halmsjön blir klart kommer nämligen rosersbergsområdet och skjutskolans område att överflygas av planen på så låg höjd att skjututbildning med få undantag inte kan bedrivas där, omtalar vid samtal med UNT kapten Ragnar Boll i arméstaben.

Läs mer

Rosersbergsmilitärer skadade av senapsgas

Två värnpliktiga vid arméns skyddsskola i Rosersberg fick skador av senapsgas när de flyttade över gasen som förvaras flytande i stålbehållare, vilka i sin tur ligger i trälådor, från ett äldre förråd till ett nybyggt.

Läs mer

Rosersbergstrupp sköt fint vid nattövning

Stockholm 30 mars. (TT) Hur svensk trupp av årgång 1940 skjuter kan kanske framför allt infanteriskjutskolan vid Rosersberg ge belägg för. Visserligen får skolans s.k. övningskompani skjuta mer än kamraterna på andra håll i landet men skillnaden är dock ej alltför stor.

Läs mer

Skjutolycka i Rosersberg Fänrik skadad

En skjutolycka inträffade på torsdagen vid infanteriskjutskolan i Rosersberg, varvid 28-årige fänriken Stig Evert Nordstrand från Östersund skadades allvarligt. Olyckan inträffade under en övning i anfallsstrid med skarp ammunition. Fänrik Nordstrand råkade därvid få ett skott i huvudet.

Läs mer

Skjutskolan vid Rosersberg

Inryckning blir i år den 12 juni och utryckningsdag den 20 aug. Någon kurs för regementsofficerare anordnas icke under innevarande års skola.

Läs mer

Skjutvarning

Skjutning med skarp ammunition äger rum inom Infanteriskjutskolans i Rosersberg övningsområde följande tider:

Läs mer

Svenska armén har skjutövningar mot figurer med sovjetmärke!

Sveriges borgarklass prövar sina krigsapparater med feberaktig iver och i omfattning som aldrig förr. De av Per Albin Hansson beställda bombaeroplanen surrar över Stockholm, strålkastare spelar och gasattiraljen prövas. Tanks och pansarbilar rullar fram i Rosersbergsterrängen. Den nya infanteriorganisationen prövas i Stockholms omgivningar.

Läs mer

Två återfunna runstenar

Ett intressant fynd av runstenar har gjorts vid infanteriskjutskolan, Rosersberg. Redan för några år sedan hade överfurir K. E. Andersson tyckt sig kunna se runor och runslingor på en jordfast sten som befann sig nedanför en höjd alldeles intill den väg som leder till manskapets badplats vid Rosersbergsviken. Detta kom han att meddela kapten Kurt Skoog, vilken i sin tur förde supponerade upptäckten vidare till skoladjutanten kapten C. G. Malmgren, som fick sitt intresse väckt för saken och som definitivt ville lösa gåtan.

Läs mer

Uplands regemente

Uplands Regementes hela styrka afmarscherade i torsdags e. m. till Rosersberg, där regementet bivackerade öfver natten. I går företogs fältskjutning och därpå marscherade regementet till Sigtuna, där det skulle bivackera i natt. Hemkomsten sker i e. m.

Läs mer

Värnpliktig från Upsala sköts i benet av furir.

Vid infanteriskjutskolan träffades värnpliktige 143-8-45 Stig Lennart Harrå från Upsala under ett intermezzo i samband med en kompaniafton på onsdagen av ett pistolskott i ena benet och måste föras till Karolinska sjukhuset.

Läs mer