Drivmedelsbil - distributionsmateriel

Publicerad den 20 november 2009

 

distributionsmateriel till drivmedelsbil

Mtrl är konstruerad och utformad av Sergeanten G. Karlsson I 4.

Mtrl överlämnat till F-bat från I 4 omkring 15/7 1945.

Mtrl har prövats under stationära förhållanden under tiden 15/7-15/9 samt under rörliga 15/9-26/9.

Mtrl består av (se bilder)

 1. dubbelhylla för 25 l dunkar (runda) m m,
 2. låda för disitributionsmatr, oljebehållare mm,
 3. avtappningsapparat för flytande bränsle med ställning för bensinfat
 4. tälttak över bilflakets bakre del.

A. Mtrlbeskrivning

 1. dubbelhylla för 25 l dunkar är tillverkad av vinkeljärn och är avsedd att fästas på bensinfat stående på högkant på bilflaket, för vilket ändamål särskilda järn med spännanordningar finnes på hyllans gavlar.

  Den är avsedd att ersätta tidigare förekommande enkla hylla av trä.

  Den rymmer omkring 36 st 25l flaskor förutom annan mtrl såsom burkar för fett, glykolflaskor m.m.

  På hyllan finnes dessutom hållare för nedan beskrivet tälttak.

 2. Låda för disitributionsmrtr består av ett träskåp, i vars övre del finns två oljebehållare rymmande vardera 60 l. Under dessa ett öppet utrymme för oljemått, kranar m m. Därunder två lådor den ena för mindre disitributionsmrtr såsom fatnycklar, sprund, silar, fettsprutor m m.

  Bakom oljebehållaren och till lådans botten ett utrymme för pumpar av olika slag, slangar och andra långsträckt mtrl.

  Lådans framsida är så uppdelad att vid öppnande ett mindre bord och ett tak, skyddande mot regn, erhålles.

  Lådans tak är i bakre är i bakre väggen fastsatt med gångjärn och fyller oljebehållaren från översidan.

  Framför oljebehållarnas övre del finnes en löstagbar hylla för bromsvätskedunkar m m.

  Anordning för belysning finnes liksom möjligheter att vintertid anbringa värmeledning för oljans uppvärmning.

  Lådan är avsedd att ersätta tidigare på drivmedelsbil ingående ”låda för disitributionsmtrl”, vilkens innehåll sålunda helt överförda till den nya lådan.

 3. Avtagningsapparat för flytande bränsle med ställ för bensinfat består av ett hopkopplat rörsystem med en fatpropp att skruvas fast i fatets avtappningshål, en snabbkoppling (bör utbytas mot en sk. Slangkoppling) avsedd att dra fast avtappningsapparaten v id fatproppen, en luftningsventil avsedd att tillföra luft, då fatet vändes och anbringas på sin plats, en slussventil samt en påfyllningsslang med vanliga bensinstationsventil.

  Stället för bensinfat skruvas fast vid flaket och består av en vagga för själva fatet, en hållare för avtappningsapparaten samt anordning för upprullning av fatet från bilflaket till stället, detsama är gjort av hopsvetsade U - och Vinkeljärn. För byte av fat åtgår en tid av omkring fem minuter, ett fat tömmes på ungefär fyra minuter.

 4. Tälttaket består av en i flaket fastsatt ställning av rör, över vilken är spänd kamouflagemålad tältduk. Tälttaket täcker omkring 1,5 m framåt och bakåt från bilens bakläm samt över hela bilens bredd.

Specifikation

å kostnader för tillverkning av anordning för drivmedelsbil.

Bagagehållare (häck)240 kr.
Ställning för uppläggning av fat210 kr.
Avtappningsapparat för flytande bränsle ur fat200 kr.
Låda för oljor och distributionsmtrl mm260 kr.
Ställning med skyddstak149 kr.
1059 kr.

B. Användning

Samtlig här beskriven mtrl kan anbringas på vilken lastbil som helst och utgör fyra hål i flaket för tälttaket samt skruvhål för fatstället, det arbete som behöver utföras innan fordonet kan tagas i bruk som drivmedelsbil.

Mtrl lämpar sig för samtliga inom inf, art, ing och lv förekommande drivmedelsbilar men icke för pansarvapnets beroende på att vare sig kapaciteten eller snabbheten vid tankning är tillräcklig för pansarvapnets behov, möjligen kan flaskstället och lådan för distributionsmtrl komma i fråga för detta vapenslag. Det kan likväl beträffande flaskstället ifrågasättas, huruvida icke konstruktionen bör så utformas, att detsamma fästes vid fordonets sidolämmar för att de närmast förarhytten stående (ev liggande) bensinfaten skola bli lättare åtkomliga. Det gamla flaskstället av trä har den fördelen att pumpning kan ske ur de under stället liggande faten.

Beträffande stället för bensinfat torde detta kunna ersättas av en prima hävert. Användes en dylik bortfaller en del arbete såsom upprullning av faten i stället, montering och dementering av tappanordningen mm. Tankning kan ske lika snabbt och man är icke bunden av bilens anordning.

Bilder

Källor

 • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder