Traktorer - teknisk rapport

Publicerad den 16 november 2009

Teknisk rapport rörande traktorer; Särskilda prov med traktorer har utförts dels i svår och medelsvår terräng, dels på en 1,5 km lång terrängbana. Prov har även utförts på väg. Terrängbanan var mycket uppkörd och genom regn uppblött, så dy och lervälling räckte 5 till 6 cm högt på traktorerna.

Prov utfördes med traktorer av följande märken:

Bandtraktorer:

Caterpillar 2 ton och Allis-Chalmers 3 ton (modell M) såväl original som licensbyggda.

Gummihjulstraktor:

Allis-Chalmers (modell U), Oliver 35 och John Deere.

Traktorerna spändes som dragfordon till släp av olika sammansättningar där den nyttiga lasten uppgick till c:a 2 ton. Kärrsläpen sammansattes sålunda.

2 enheter-1.5 tons plogsläpkärra

3 enheter lämmkärror

4 enheter trosskärra m/41 eller m/37

Caterpillar

Visade sig vara för svag, ha för liten frigångshöjd samt ogynnsam tyngdpunkt på drivhjulen med påföljd att den hade lätt för att resa sig med framdelen. Kopplingarna vållade en del svårigheter vilket kanske berodde på under kriget tillverkade ersättningsdelar.

Traktorerna återlämnades efter kort tids användning.

Allis-Chalmers M (banddriven).

Traktorn har lämplig motorstyrka(39,5 hkr), tyngdpunkten väl avvägd, vilket gör att traktorn har stor dragförmåga utan att resa sig och är lätt att manövrera.

Hela konstruktionen är kraftig och oöm och har därför stor driftsäkerhet. På de licensbyggda förstärktes en del kristidsföreteelser såsom sämre lameller, underhaltig lödning i flottörer i förgasaren med påföljd att en del driftstörningar förekom. De originalbyggda vållade inga driftavbrott. Justeringar behövde sällan utföras.

Framkomligheten var mycket god. Sålunda gick traktorn genom terrängbanans varje prov. I vatten kan man köra tills vattnet räcker upp till magnetapparaten. I ovanstående måste alla dräneringshål vara täppta så att vatten och smuts ej intränger i kopplingar m.m.

I svår terräng och skog har traktorn utmärkt framkomlighet på grund av sin korta vändningsradie och smala bredd (vändra -183 cm bredd 145).

Med en skicklig förare tar traktorn sig fram nästan var som helst.

En traktor utförde en lvgmarsch på 211 km. Vägbanan var grusad 137 km, stenlagd 12 km och av asfalt 62 km. Marschtiden blev 39 tim och 15 min med effektiv körtid 34 tim och 30 min. Marschhastigheten var 3,7 min/tim av körhastigheten 6,1 km/tim. Oljeförbrukningen var icke märkbar vare sig i vevhus, växellåda, ledarhjul eller bärrullar. Drivmedelsförbrukningen var 350 l eller 16,7 l/mil eller 10,0 l/tim. Kylvattensförbrukningen var ungefär 10 l och kylvattentemperaturen 70-75° c. Körningen skedde utan sidoplåtar för motorn.

Breddaren förslets omkring 2m m. Banden förlängdes icke märkbart. Inga rep. Behövde utföras, endast följande behövdes göras: rundsmörjning var 10 tim, åtdragning av bandplattsbultar var 10 tim. Bandplattsbultarna liksom även de muttrar som fästa avgasröret och banden över bränsletanken måste säkras med fjäderbrickor.

Allis-Chalmers U (hjultraktor)

Motorstyrkan är samma som modell M. Traktorn är lättkörd och konstruktionen är kraftig. Driftavbrott har ej förekommit. Första och andra växeln behöver inte användas för kraftens skull då redan den dragkraft som kan uttagas på växel 3 är så stor att slirningsgränsen uppnås. Traktorns vikt är sålunda för låg i förhållande till den höga motoreffekten. Detta kan avhjälpas om man ökar traktorns vikt genom vätskefyllning av ringarna (ev. speciella tyngder på hjulen). Traktorn får då en stor dragförmåga på de lägre växlarna. Framkomligheten är god även i svår terräng. Traktorn borde lämpligen förses med dragkrok fram för att kunna backa upp för branta stigningar. Vid körning på vanligt sätt har nämligen hjultraktorer, om stigningen är stor, benägenhet att resa sig bakåt.

På vägar har traktorn stor hastighet (ca: 20 km/tim).

Oliver 35

Denna traktor är i stort sätt likvärdig med Allis-Chalmers U, varför ovanstående gäller även för denna.

John Deere

Under försöken användes även denna traktor fast utrustad med gengas. Traktorn var emellertid så svag och svår att köra att den genast återlämnades.

Under hösten har försök gjorts med motyldrivna traktorer modell A och B.

De är svårmanövrerade i terrängen, ha dålig styrförmåga på grund av lågt hjultryck fram.

Bränsleförbrukningen är betydligt högre än hos de betydligt starkare Allis-Chalmers M.

Fel har flera gånger på koppling och växellåda.

Specifikation på ovanstående traktorer.

FabrikatMotorstyrkaVändningsradieViktHastighet
Allis-Ch M39,5 hkr183 cm2950 kg6,7 km/tim
Allis-Ch U39,5 hkr390 cm2200 kg22 km/tim
Oliver 3536,6 hkr390 cm2030 kg16,7 km/tim/1
J Deere A31,0 hkr 400 cm 15,0 km/tim
J Deere B20,5 hkr 400 cm 1800 kg15,0 km/tim

Enligt praktiska försök över 20 km/tim

Sammanfattning

Bandtraktorer av Allis-Chalmers fabr visar sig utmärkta med mycket stor framkomlighet i terrängen men för landsvägstransporter är hastigheten låg. Därför, för infanteriets del, hjultraktorer av fab. Allis-Chalmers eller Oliver som under försöken visat sig ha goda egenskaper att ta sig fram även i svår terräng, att föredra. Detta emedan de har en lämplig hastighet på väg, var igenom traktorn direkt kan följa även cyklande infanteri vid längre förflyttningar. Bil med traktorsläp för transport inbesparas därigenom.

Traktorer med svagare motorer är icke ändamålsriktiga. Beträffande traktorernas utrustning torde vissa förändringar företas såsom flyttande av nummerskylt och bakplåten till ryggstödet,

Strålkastarna borde ges mera skyddande placering. Kylarmaskering måste finnas på alla traktorer enär kylare utsättes för åverkan genom grenar och dylikt vid körning i terrängen.

Ljuddämpare visade sig nödvändig för att ej väcka fiendens uppmärksamhet. Vid Fbat konstruerad ljuddämpare prövades med utmärkt resultat.

Försök pågår för närvarande med att ordna lastutrymme på själva traktorn för att öka hjultraktorns tyngd framförallt på framhjulen.

Härigenom vinns förutom ökad tpkapacitet att traktorn blir mer lättmanövrerad. Dessutom pågår försök med konstruerande av snökedjor och broddar för att hindra slirning vid barmark, isgata och i snö. Härigenom beräknas hjultraktorns framkomlighet i terrängen kunna ökas avsevärt.

Vinsch eller spel

Vid forcering av svår terräng, dikeskörningar, dragning av släp över vattendrag, fältarbeten m.m. är vinschen till stor nytta. Samtliga traktorer bör därför vara utrustade med vinsch eller spel. Linledare bör vara så placerad på traktorn att vinschning kan ske både framåt och bakåt. På hjultraktorerna torde remskivan kunna utnyttjas mot ett enkelt spel.

Källor

  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Platser