Bil 3 skolo 162/47 - Säkerhetsföreskrifter vid skjutning på InfSS skolskjutningsbanor

Publicerad Thursday, 3 February 2022

1) Skjutledare ska i regel vara utsedd. Vederbörande skjutledare ansvarar för att utöver bestämmelserna i Skjut I, II och Säk I nedanstående säkerhetsföreskrifter efterkommas. Där skjutledare icke är utsedd (icke uppehåller sig på skjutbanan), åligger det den till tjänsteställningen främste att fullgöra skjutledarens skyldigheter.

Avskrift från skolorder

Säkerhetsföreskrifter vid skjutning på InfSS skolskjutningsbanor

 • Skjutledare ska i regel vara utsedd. Vederbörande skjutledare ansvarar för att utöver bestämmelserna i Skjut I, II och Säk I nedanstående säkerhetsföreskrifter efterkommas. Där skjutledare icke är utsedd (icke uppehåller sig på skjutbanan), åligger det den till tjänsteställningen främste att fullgöra skjutledarens skyldigheter.
 • Varningstavlor enligt bilaga 1 och 2 med text: ”Skjutning pågår! Förbjudet att passera!” skola vara fällda under pågående skjutning från och med markörvallen till och med skjutplatsen på ömse sidor å skjutbanan. Vid skjutning i mörker skall röd lyckta (avskärmad mot skjutplatsen) vara fästad på de varningstavlor, som enligt bil 1 och 2 skola vara fällda vid skjutning på ifrågavarande avstånd.
 • Bommar avsedda att hindra personal att passera framför eller utanför markörvallen skola under samma tid vara stängd.
 • På banor, som gränsa intill varandra (A – och B – samt B – och C – banorna), får skjutning samtidigt äga rum endast under förutsättning att säkerhetsvinkeln uppgår till 100¯ (Säk I mom. 406).
 • Vid automatvapen med höjd- och sidbegränsningsanordning skola dessa vara så inställda, att eldgivning endast kan ske inom tillåtna skjutgränser.
 • Vid angivande av helautomatisk eld med andra vapen än ksp skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att eldgivning icke av våda sker utanför skjutgränserna eller över kulfång. Detta senare gäller särskilt kpist.
 • Skjutning med 20 mm ammunition (granater och projektiler) får endast utföras på E– och G – banorna. Under skjutning med dylik ammunition får ingen personal uppehålla sig i blinderingen.
 • Vid skjutning av sådan omfattning att skjutledaren icke själv kan svara för den direkta övervakningen av säkerheten, skall säkerhetskontrollant utses (Säk I mom. 232 och 236).

Särskilda bestämmelser för olika skjutbanor

A-banan:

 • Skjutning får äga rum på avstånd upp t o m 100 m (för kpist t o m 50 m)
 • Södra vägbommen å B–banan skall vara stängd.

B-banan:

 • Bommarna för avstängande av vägen omedelbart öster markörvallen skola var stängda under pågående skjutning.
 • Vid skjutning på 300 m eller längre avstånd skola bommarna vid vägen p 85–74 vara stängda.
 • Förflyttning till och från blinderingen sker söder banan.

C-banan:

 • Varningstavlor norr och söder markörvallen skola vara fällda under pågående skjutning.
 • Bommen för avstängande av vägen öster markörvallen skall vara stängd under pågående skjutning.
 • Vid skjutning på 400 m eller längre avstånd skall vägen p 85 – p 74 spärras med poster.
 • Förflyttning till och från blinderingen sker norr banan.

D-banan:

 • Skjutning får äga rum på avstånd upp t o m 100 m (för kpist t o m 50 m).

E-banan:

 • Varningstavlorna vid vägen omedelbart öster och väster blindering skola vara fällda under pågående skjutningar.
 • Skjutning med 20 millimeters ammunition får ej utföras på avstånd över 100 m. Vid all skjutning med denna ammunition skall området E-banan - p 72 – 63 – 62 – 52 – 42 – 53 – 64 – E - banan var avlyst.

F-banan:

 • Se p 4 ovan.

G-banan:

 • Bommarna vid trapporna i blinderingens västra och östra begränsningar skola vara fällda under pågående skjutning.
 • Vid skjutning på 200 m eller längre avstånd skall bommen vid 200 m – vallens östra kant vara fälld.
 • Förflyttning till och från blinderingen sker öster banan.
 • Skjutning med 20 mm ammunition får ej utföras på längre avstånd än 100 m. Vid skjutning med denna ammunition skall området G – banans 100 m-avstånd – p 97 – 103 – 102 – 101-häradsgränsen i Oxundasjön – p 91 – 93-H-banan – G – banans 100 m avstånd vara avlyst. Vägen p 96 – Holmboda spärras icke.

H-banan:

 • Se p 4 ovan.(Filmskjutbana)

Hgrbanorna:

 • Röda skärmar på minst 100 m avstånd från målet skola resas under kastning med spränghandgranater. Vid kastning med shgr m/43 med sprängskal på minst 300 m avstånd. Den röda skärmen (den röda sidan av skärmen) får ej synas från kastplatsen.
 • Övningsledaren övertygar sig före övningens början om, att träd och kvistar ej hindrar granaterna i banan.

Notiser

 • Artikeln hör samman med artikeln om Skjutskolans skjutbanor.
 • Läs även "Svenska armén har skjutövningar mot figurer med sovjetmärke!" i Pressartikel-sektionen.