Stridsskolorna med avdelningar

Publicerad Saturday, 26 February 2022

Under överste Leuhusens tid som skolchef vid skjutskolan skedde den definitiva ombildningen till stridsskola. Omvandlingen genomfördes 1947, då stridsskola I och II började anordnas. Dessa utvecklades så småningom till bataljonschefskurser (stridsskola I för brigadchefer) med elever varje år från arméns samtliga truppslag men också från marinen.

Kurserna blev av stor betydelse för arméns stridsduglighet, alldeles särskilt i samband med de omorganisationer som verkställdes i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Såväl vid dessa kurser som vid den årligen anordnade kompanichefskursen lades tyngdpunkten på samverkan mellan truppslagen. Det anordnades även omfattande samövningar med såväl flottan som med kustartilleriet.

En kurs som skulle ge en mera teoretisk/praktisk vidareutbildning av officerare var först förlagd till ”Grå Huset” på Östermalmsgatan 87 i Stockholm. Kurserna hade från och med 1928 en provisorisk organisation men syftade till vidareutbildning i truppslagets taktik och teknik.

Från 1937 fanns en försöksorganisation i Göta Livgardes kaserner som syftade till både teoretisk och praktisk vidareutbildning.

I september 1944 gavs kursen en fast form, integrerad med Infanteriskjutskolan på Rosersberg. Den skulle från början ge kompetens för inträde på Krigshögskolans kurser utan prövning i taktik och teknik. Denna målsättning höll dock inte mer än ett par år. Kursen gavs emellertid namnet Infanteriofficersskolan (IOS) och Kavalleriofficersskolan (KOS). Dessa skolor genomfördes under vinterhalvåret - från oktober till april. IOS och KOS var inte särskilt olika, undervisningen bedrevs i blandade grupper. Infanteriskjutskolan hade för denna uppdelats i fem avdelningar.

  • I. Teknik, försöksavdelning
  • II. Grundläggande skjututbildning
  • III. Trupputbildning
  • IV.Taktik
  • V. Stridsteknik och truppföring
Utbildningsavdelningarnas uppbyggnad från 1 oktober 1951 och framåt. Lärarna var en person per position, 2. lärare betyder möjligen 2:e lärare.

År 1951 omfattade den sålunda i övrigt infanteriofficersskolan, kompanichefskursen, Subalternofficerskursen, underofficerskursen och specialkurser av kortare längd samt även pansarofficerskursen.

Författare

Källor

  • Från Brunkeberg till Nordanvind Bertil Nelsson, Övlt.
  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961
  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet