Kapitel 3:2. Avvikningsvinkelns bestämmande

Publicerad den 29 april 2009

Geväret insättes i en riktställning och placeras så, att mynningen kommer på 5 m. avstånd från en lodrät tavla. På tavlan uppspännes ett millimeterrutat papper, på vilket uppdrages två horisontella streck på sådant avstånd från varandra, att då det ena skäres av kärnlinjens förlängning, träffas det andra av siktlinjen.

§7 Avvikningsvinkelns bestämmande

Geväret insättes i en riktställning och placeras så, att mynningen kommer på 5 m. avstånd från en lodrät tavla. På tavlan uppspännes ett millimeterrutat papper, på vilket uppdrages två horisontella streck på sådant avstånd från varandra, att då det ena skäres av kärnlinjens förlängning, träffas det andra av siktlinjen.

Den punkt, där kärnlinjen träffar tavlan, kan med noggrannhet bestämmas genom att, sedan mekanismen blivit öppnad, 2 horisontella trådar anbringas på pipan, den ena på bakplanet, den andra på mynningsplanet, dessa trådar, i övrigt så placerade, att de träffas av kärnlinjen; man syftar över dessa trådar och låter en medhjälpare utmärka den punkt, där syftlinjen skär tavlan.

Beteckna för enkelheten det förra av dessa horisontella streck med K – strecket, det senare med S – strecket.

Sedan nämnda streck är uppdragna, tages geväret ur riktställningen, och med detsamma skjutes några skott, där vid man för att få träffpunkterna att i sida skilja sig från varandra riktar mot skilda punkter av S – strecket; vapnets mynning behålles på 5 m. avstånd från tavlan.

Träffpunkternas lodräta avstånd från K – strecket uppmätas och antecknas såsom positiva för träffar över och negativa för träffar under nämnda streck.

Algebraiska summan av de sålunda funna värdena, dividerad med träffarnas antal, angiver medelträffpunkten vertikala avstånd Fh från K – strecket, d. v. s. från kärnlinjens förlängning på 5 m. avstånd. För de korta tidsmoment, under vilken kulan tillryggalägger 5 m., är den sänkning tyngdkraften tillryggalägger så liten att den kan lämnas utan avseende. Kulbanan kan där för anses vara en rät linje sammanfallande med utgångsriktningen.

Finns ingen avvikningsvinkel, sammanfalla utgångsriktningen och kärnlinjen; medelträffpunkten kommer då att inträffa i en punkt på K – strecket, och värdet på Fh är O.

Ligger åter medelträffpunkten över/under K- strecket, förefinnes en positiv/negativ avvikningsvinkel (v), vars storlek beräknas enligt formen

tang v = Fh / x.................................(14)

där Fh är medelträffpunktens lodräta avstånd i m. från kärnlinjens förlängning på x;

x är vanligen 5 m.

Författare

  • OTTO VON FEILITZEN, 1892

Källor

  • Lärobok om eldhandvapen till begagnande vid infanteriskjutskolan Del 1 & 2. OTTO VON FEILITZEN, 1892

Notiser

  • Texten har bearbetats av Sven Svensson.