Häst och cykeltransportanordningar - teknisk rapport

Publicerad den 14 juni 2010

Den kombinerade häst och cykeltransportinredningen för lastbil, som tidigare prövats vid Försöksbataljonen, har till alla delar bibehållets oförändrad. Den har i sin nuvarande utformning väl fyllt sin uppgift och några förändringar synes ej vara önskvärda.

Påpekas bör, att bredden av inredningen är större än Motorfordonsförordningen tillåter, varför tillstånd för allmänt begagnande under fredtid bör meddelas.

Den dementabla cykeltransportinredningen för släpkärra, det s.k. ”rörstället” (bild 1) har i huvudsak visat sig var synnerligen lämpligt. För att möjliggöra större vändbarhet hos lastbilen

med lastat släp har rörstället vid montering på släpkärran placerats något längre bak än tidigare, så att dess främre del ligger i det närmaste i plan med kärrans framkant. Samtidigt har den bärande konsolen på kärrans bakre del förlängts, så att full och stadig bärning erhålles. (bild 2)

Rörställets främre bärande tvärrör har fasetts med två muffar (se bild 1). Så placerade att det främre knippet cyklar efter lastning hålles ihop i mitten för att därigenom omöjliggöra låsning i dragbilens träinredning. (Bild 3)

Rörställets stödrör låses i sin nedre del vid tvärröret med en sprint, varvid sprinten förkommer. För att eliminera behovet av sprint har prov gjorts dels med en på stödröret glidbar hylsa med påsvetsad låstapp (bild 3 b), vilken av sin tyngd hålls nere och låser tvär och stödrör och dels med att endast förser tvärröret med ett hål för stödröret, i vilket detta hålls kvar av sin egen tyngd.

Källor

  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder

Platser