Kombinerande häst- och ctpbilar med släp samt cptanordningar

Publicerad den 30 juli 2010

Det vore fördelaktigt om varje enhet utrustades med fordon av ett och samma fabrikat. Därigenom skulle underhållstjänsten betydligt underlättas. Under nuvarande förhållande måste det finnas mycket yrkesskicklig reparationspersonal och en mängd reservdelar till flera bilmärken. Beträffande Volvo terrängpersonbil m/43 se bifogade skrivelse till KAFT.

Bilar

Vid de olika transporterna används lastbilar av olika slag fabrikat såväl standard som 4- hjulsdrivna.

Det vore fördelaktigt om varje enhet utrustades med fordon av ett och samma fabrikat. Därigenom skulle underhållstjänsten betydligt underlättas. Under nuvarande förhållande måste det finnas mycket yrkesskicklig reparationspersonal och en mängd reservdelar till flera bilmärken. Beträffande Volvo terrängpersonbil m/43 se bifogade skrivelse till KAFT.

Tpanordningar

För transport av hästar och cyklar prövades dels en kombinerad häst och cykeltransportanordning och dels en cykeltransport av demotabel rörkonstruktion (se bilder).

Den förra bestod av en häck (bur) så stor att den rymde fyra hästar. Då inga hästar behövdes transporteras användes den som cykeltpanordning. På sidlämmarnas insida fans nedfällbara hyllor och på så sätt bildades två våningar. I varje våning kunde 20 st cyklar placeras.

Konstruktionen var enkel, ändamålsändlig och fyllde på de ställda fodringar.

Andra cykeltpanordningar var avsedda att kunna demoteras, användas på olika bilar och släpkärror samt medgiva snabb- i och urlastning av cyklarna.

Anordningen tillverkades av stålrör(se bifogad ritning).

Cyklarna hängas i ramen på tvärrören (A) och låses med yttre stålrören (B). Lastning och urlastning kan ske på fyra täter och gå mycket snabbt. Som framgår av nedanstående tabell tar cyklarna minst skada vid transport med denna modell.

Stället går snabbt att demontera och kan då transporteras buntat, varvid det tar mycket ringa plats. Bilen eller släpkärran kan där vid användas för transport av annan materiel.

Som släp till ctpbilar användes 1 ½ tons plogsläpkärra. Utan någon förändring av kärran kan denna bära tre segment av cykelstället med utrymme för 30 cyklar. Genom att släpskärran framtill försågs med konsoler kunde sammanlagt 40 cyklar medföras.

Den använda dimensionen på rören i ctpanordningen tålde belastningen 40 cyklar. Då kärran emellertid kopplades loss från dragfordonet och tilläts tippa bakåt, så att tyngden av samtliga cyklar kom att vila på cykelställets bakre segment, visade sig rören icke tåla påfrestningen. För att kunna stå emot en dylik ovarsam behandling böra rören i de bärande segmenten utföras av något kraftigare dimensioner.

För att fästa ctpanordningen vi släpkärran fodras konsoler enligt bifogad ritning.

Anordningen prövades bl. a dels i Hägerstalund på en 1- milsbana som kördes 10 gånger, dels i samband med lvgmarchen Stockholm - Halmstad.

Vid sistnämnda försök gjordes följande iakttagelser:

  1. Cykelstället borde placeras så långt fram på släpkärran att såväl sidolämmarna som baklemmen kunde vara uppfällda. Härigenom stadgades i viss mån stället.
  2. En presenning över släpet band lasten, varigenom svajningarna minskades.
  3. Ett nytillverkade rörstället var vid framkomsten i användbart skick med följande små skador.
SkadaPå lastbilenPå släpetSumma
Krossade kattögon8210
Krossade strålkasstarglas101
Saknat lock på ringklockan112
Saknad kåpa till dynamo101
Avskavd drivrulle till dynamo011
Avslitna belysningssladdar16622

Skadorna berodde på skakningar och svajningar i lasten. Om släpet surrades med rep torde dessa svajningar minskas. Felen är dock obetydliga i förhållande till de stora antal cyklar (80 st) som tp.

Närmare 70 % av skadorna hänförde sig till belysningsanordningarna, som icke kunna användas i fält och följaktningen bör avmonteras.

Volvo terrängpersonbil m/43

Härmed har jag äran att insända begärt yttrande över Volvo terrängpersonbil m/43.

För infanteriets del har vagnen i nuvarande utförande visat sig vara för lång varigenom vändbarheten är för liten. Hjulbasen bör därför minskas med ungefär 50-60 cm. Koffertens baktill utskjutande del bör tas bort. Skulle då utrymmet visa sig vara för liten för att medföra drivmedel i reserv i dunkar bör hållare för flata dunkar placeras på framflyglarna. För att icke efter avkortad hjulbas utrymmet i bakvagnen skall bli obekväm och opraktisk bör fällstolarna vändas helt om enligt vidstående skiss:

Karossens bredd bör minskas genom att karossidorna raka löpande utefter sätenas yttersidor.

Som underredet för närvarande är utformat uppstår en mängd döda vinklar vid exempelvis fjäderbänken och kardankåpan varvid svårigheter uppstår vid terrängkörning att klara stubbar och stenar.

Antingen bör avbärarjärn monteras om de nedskjutande delarna eller bör följande konstruktionsförändringar vidtas: Bladfjädrarna utbytas mot individuellt svängande delade axlar. Avgasningsröret som för närvarande ligger ganska oskyddat bör byggas in.

Sikten är vid terrängkörning mindre god, varför vagnen bör tillverkas i halvbulldogstyp. Här vid bör dock iakttagas att strålkastarna ej få en sådan placering att de avskärmar sikten.

Väl medveten om att vagnen ej är avsedd att pressas i högst varvtal vid högre hastigheter påpekas de svagheter som nu vidlåta främre och bakre hjulväxellådornas samt fästen för terrängväxellådan. De upprepade reparationerna av provvagnarna fodra uppmärksamhet i detta avseende.

Däckdimensioner och däckutförande ha visat sig synnerligen bra men fäljarna är dock för veka varför de vid terrängkörning lätt deformeras. De böra utformas av kraftigare, segare materiel lämpligen i lastbilsutförande.

Motorstyrkan är lämplig. Terrängväxellådan och växellådan goda, väl fyllande hårda krav. Luftrenaren bör ges ett annat utförande en är nuvarande oljebad i renaren rinner ut under terrängkörning då lutningen ofta blir stora. Kylsystemet bör göras slutet enär vid terrängkörning kylvattnet kokar bort och rinner ut genom skvalpröret. Vagnen bör med hänsyn till våra svenska klimat förhållande bibehålla den halvtäkta typen.

Vagnen har trots påtalade olägenheter visat god framkomlighet även i svår terräng vid mycket omdömesgill och sakkunnig körning. Beaktas olägenheterna kommer den att fylla än större krav på terrängframkomlighet samt kommer den att manövreras skötas av även mindre avancerade motorförare. För ytterligare framkomlighet och egen bärgningsmöjlighet är lämpligt att vagnen förses med vinschanordning.

Såsom totalomdöme om vagnen framhålles att den för infanteriets del såsom stabsbil, rekbil och i viss mån såsom dragande fordon i terrängen fyller ett synnerligen stort behov.

Enhult den 10/8 1945
R.Leuhuhusen
Överstelöjtnant.
C-A Nordell.

Källor

  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Platser