Lysmateriel, rapport över försök

Publicerad den 24 januari 2011

Vid försöken hava följande iakttagelser gjorts:

Lyspatron m/25

Lyspatron m/25 har god upplysande förmåga och ger belysning vilken väl möjliggör skjutning. Under lystiden hinner anbringas 1-2 skott med gevär.

I samband härmed påpekas, att lyspistol m/16 måste användas. Den är både tung och skrymmande. Det finns en tysk lyspistol, som är avsevärt mindre och av lättmetall, vilken har många fördelar jämfört med vår egen.

Ungerska lys – och signalpatroner

Ungerska lys – och signalpatroner, vilka anbringas utan särskilda anordningar på ett vanligt gevär, vore ett värdefullt tillskott till vår utrustning. Härigenom skulle t e vid ett ptrföretag upplysning av terrängen kunna ske utan att ett särskilt vapen behöver medföras.

Lysminor (m/44)

Lysminor (m/44) gav god upplysning av terrängen och möjlighet till riktad och observerad eld. Såsom larmminor under mörker var de även lämpliga. Vid utläggande av minorna måste platserna väljas så, att skyttarna icke bländas av direkt sken från minan. De böra därför placeras på jämförelsevis långt avstånd från skytten. Lysmina m/44 har en effektiv lystid av 1min 25 sek.

47 mm lyscylinder.

Lystid 24 sek; eftersom nedslagsplatsen kan vara olämplig (t e en grop) kan samma lyseffekt som vid lysminan icke påräknas. Dock är det värdefullt att hava tillgång till denna lyscylinder; max skottvidd 160 m.

Lysvingar till 8 cm grk har en ganska god lyseffekt. Med hänsyn till den korta lystiden (15 – 20 sek) är den emellertid dels för dyrbar, dels för tung. Det vore därför önskvärt om en lyscylinder av samma typ som till 47 mm grk även kunde tillverkas till 8 cm grk.

I samband med tillämpningsövningar ha ovanstående mtrl använts bl a för skjutning under mörker vid avvärjande försvar. Därvid har gott skjutresultat erhållits med infanterivapen.

Vid samövning med artilleri har upplysning av terrängen verkställts med 8 cm lysvinggranater. Detta syntes vara till god hjälp för artilleriets observation och eldledning.

Källor

  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder