Skolans Väbel

Publicerad Sunday, 3 April 2022

När Länsstyrelsen i mitten på 1940-talet gav tillstånd till villabebyggelse i Rosersberg började det civila samhället komma närmare skolan och dess övningsområden. Bär och svampplockare besökte övningsfältet utan att bry sig om varnings eller förbudsskyltar. Även manskapets badplats blev besökt.

Ett sätt att försöka få bukt med detta var att ge skolans Väbel polismans befogenheter med polismans märke.

Polismans mössmärke. Bild: Sven Svensson.

Första och enda gången min familj kom i kontakt med skolans väbel var en solig söndag 1955, i norra delen av övningsfältet. Vid Tegelugnen hade Försvarets Forskningsanstalt (FOA) sin forskningsstation och där jobbade pappa. Med packad kaffekorg var det tänkt att få en stunds avkoppling när väbeln, förmodligen ute på sin runda, dök upp. Han uttryckte sig kort och militäriskt, detta är ett militärt övningsområde så vi skulle lämna det.

I sitt ämbete lydde han under skolchefen, som föreståndare för förvarsarresten.

Han var också polisman under säkerhetschefen.

Som Väbelns ställföreträdare tjänstgjorde en Väbelfurir och i vissa fall en skoldagofficer.

Hans åliggande

Han skulle svara för snygghet och ordning i arresten samt att övervaka i förvar intagens utspisning och personliga hygien. Han skulle också sköta visiteringen vid intagning.

Se till att förvara nyckeln till arresten samt tillse att en dubblettnyckel fanns i kasernvakten i ett glasskåp.

Han kunde också få order av skoladjutanten att ordna plats för arrestant genom arresten vid Svea livgarde samt att avlämna arrestant vid häktet. Härvid skulle han tillse att vederbörliga handlingar överlämnades till regementets väbel vid häktet. Avtjänade man straffet vid Svea livgarde skulle arrestant medföra biljett för återresan.

Som polisman

  • att inom skolans område utöva polisuppsikt, han ägde därvid polismans befogenhet och skydd.
  • att om det kommer till hans kännedom att brott mot SLRL (Strafflagen och Militära Rättegångslagen) eller allmän lag begåtts inom skolans område, därom omedelbart göra anmälan till säkerhetschefen och när så fordras att också göra anmälan till vederbörande polismyndighet.
  • att övervaka att mat-, dryckes- och andra varor, tidningar, tidskrifter, flygblad o d inte utan skolchefens skriftliga tillstånd salufördes eller utdelades inom skolans område.
  • att omedelbart till säkerhetschefen, dagmajoren och skoldagofficeren anmäla ifall oordning förekommer eller när han får vetskap om att olovliga sammankomster förberedas eller
  • att om vissa slag av skrifter spridas (se Tjänstereglemente för Krigsmakten, TJRK, §39) . Sådan skrift skall vare sig den indragits eller inte omedelbart beslagtas och utdelaren till skriften anhållas.
  • att om civil person omhändertagits ta honom i förvar och underrätta säkerhetschef, dagmajor och vederbörande polismyndighet.
  • att omhänderta inom skolans område upphittade effekter, uppgift om omhändertagna effekter tillkännagavs sedermera i skolorder.

Väbelfuriren biträder väbeln enligt dennes anvisningar.

Författare

Källor

  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder