Cykelmarsch Eksjö – Skedalahed

Att pröva cptorganisations lämplighet, utröna hur lång sträcka mobiliserad (nyinryckt repövningstrp) kan cykla utan längre vila, utröna huruvida icke cykelutbildat befäl kan leda och genomföra dylik marsch, utröna huruvida icke cykelutbildad trupp kan genomföra nattmarsch med cykel utan tänd belysning.

Läs mer

Dragfordon - teknisk rapport

Försöken med hjultraktorer har innevarade år kunnat genomföras med ett flertal olika fabrikat och storlekstyper. Sålunda ha fabrikanten Allis-Chalmers, Oliver och Volvo deltagit. Som norm för försöken har uppställts fordran, att i terrängen kunna dra ett släp om c:a 2000 kg nyttig vikt.

Läs mer

Försöksbataljonen: Inledning

Bland infanteriskjutskolans papper på Krigsarkivet har vi hittat uppgifter om två Försöksbataljoner som är daterade 1945 och 1946. (Andra källor anger 1946 & 1947). De studier som gjorts under kriget hade visat att den dåvarande infanteriorganisationen hade stora brister. De teoretiska erfarenheterna som man fått under kriget skulle nu prövas.

Läs mer

Häst och cykeltransportanordningar - teknisk rapport

Den kombinerade häst och cykeltransportinredningen för lastbil, som tidigare prövats vid Försöksbataljonen, har till alla delar bibehållets oförändrad. Den har i sin nuvarande utformning väl fyllt sin uppgift och några förändringar synes ej vara önskvärda.

Läs mer

Infanterikanon 10,5 cm modell 43-44 - rapport

Skalmarnas släpskoningar böra förstärkas och förstoras, var igenom skalmarna med skalmram väl kunna användas som släpa för tillfälliga amtransporter, vilket i många lägen torde vara mycket värdefullt. Se vidare punkt 10.

Läs mer

Kärrmateriel - försök med

Att koppla en eller två kärror efter ett motordrivet dragfordon har ej mött några svårigheter. Svårigheterna uppstå först då det gäller att anordna tågkörning med fyra eller flera kärror i samma släp. Vid körning i terräng, där hastigheten blir relativ ringa, fungerar de flesta kopplingsanordningar tillfredställande under förutsättning att materielen givits den erforderliga hållfastheten.

Läs mer

Kombinerande häst- och ctpbilar med släp samt cptanordningar

Det vore fördelaktigt om varje enhet utrustades med fordon av ett och samma fabrikat. Därigenom skulle underhållstjänsten betydligt underlättas. Under nuvarande förhållande måste det finnas mycket yrkesskicklig reparationspersonal och en mängd reservdelar till flera bilmärken. Beträffande Volvo terrängpersonbil m/43 se bifogade skrivelse till KAFT.

Läs mer

Livsmedelförsörjningen

Den direkta anledningen till livsmedelsförsöken var försöksledningens förslag att under ledning av en plutch samla bats hela koktross, som genom motorisering kunde spara in på personal (4 kuskar bytes ut mot en bil eller traktorförare).

Läs mer

Övningsbåtar, släp - rapport över försök

Vid ordnande av släp med öbåt m/43 har mellan båtarna anbringats ledtåg eller dragtåg. Tåget har fastgjorts väl vid den bogserande båten och fästs vid framförvarande (dragande) båt med dragtågstek (skiss 1).

Läs mer

Övningsmateriel - rapport

Bottnen till öbåt m/43 skadades lätt vid släpning eller då båten ovarsamt sattes ned mot spetsiga föremål. Hållfastheten skulle ökas betydligt, om ytterligare två lister (medar) inlades mellan de tre, som nu finnas.

Läs mer

Övningspansarskott m/45 - rapport

Försök med övningspansarskott m/45 hava utförts dels såsom tekniska skjutförsök och dels i samband med tillämpningsövningar avseende pansarplutons uppträdande. Härvid hava följande iaktagelser gjorts:

Läs mer

Traktorer - teknisk rapport

Teknisk rapport rörande traktorer; Särskilda prov med traktorer har utförts dels i svår och medelsvår terräng, dels på en 1,5 km lång terrängbana. Prov har även utförts på väg. Terrängbanan var mycket uppkörd och genom regn uppblött, så dy och lervälling räckte 5 till 6 cm högt på traktorerna.

Läs mer

Traktorsläp - försök med

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades.

Läs mer

Underhållstjänst - rapport

Bataljonens motto var lätthet och rörlighet. Betraktade man den infanterist, som fältutrustningslistorna föreskriver får man följande bild. Det är en man med en mängd persedlar. Det är remmar på kors och tvärs. Det hänger och dinglar och skramlar uppifrån och ner på alla sidor.

Läs mer