Häst och cykeltransportanordningar - teknisk rapport

Den kombinerade häst och cykeltransportinredningen för lastbil, som tidigare prövats vid Försöksbataljonen, har till alla delar bibehållets oförändrad. Den har i sin nuvarande utformning väl fyllt sin uppgift och några förändringar synes ej vara önskvärda.

Läs mer

Kombinerande häst- och ctpbilar med släp samt cptanordningar

Det vore fördelaktigt om varje enhet utrustades med fordon av ett och samma fabrikat. Därigenom skulle underhållstjänsten betydligt underlättas. Under nuvarande förhållande måste det finnas mycket yrkesskicklig reparationspersonal och en mängd reservdelar till flera bilmärken. Beträffande Volvo terrängpersonbil m/43 se bifogade skrivelse till KAFT.

Läs mer

Kärrmateriel - försök med

Att koppla en eller två kärror efter ett motordrivet dragfordon har ej mött några svårigheter. Svårigheterna uppstå först då det gäller att anordna tågkörning med fyra eller flera kärror i samma släp. Vid körning i terräng, där hastigheten blir relativ ringa, fungerar de flesta kopplingsanordningar tillfredställande under förutsättning att materielen givits den erforderliga hållfastheten.

Läs mer

Traktorsläp - försök med

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades.

Läs mer

Övningsbåtar, släp - rapport över försök

Vid ordnande av släp med öbåt m/43 har mellan båtarna anbringats ledtåg eller dragtåg. Tåget har fastgjorts väl vid den bogserande båten och fästs vid framförvarande (dragande) båt med dragtågstek (skiss 1).

Läs mer