Flygsoldat i hård test på tävling i Rosersberg

Publicerad den 2 september 1959

För tredje året i rad anordnar flygvapnet i går och i dag vid infanteriskjutskolan i Rosersberg en gruppfälttävlan för sina värnpliktiga. Tävlingen äger sitt speciella intresse därigenom att de lag som flygflottiljerna har skickat dit inte representerar någon elit utan tvärtom har uttagits genom lottning.

De resultat som de tävlande uppnår i tävlingen skall sålunda visa den genomsnittliga utbildningsnivån på flygsoldaten av i dag.

Överledare för tävlingen är markstridsinspektören i flygvapnet överstelöjtnant Olov Keijser. För några år sedan fann en regeringstillsatt utredningskommission att den svenske flygsoldaten i gemen ägde en tämligen bristfällig markstridsutbildning, berättar han för UNT. Ett betänkande om bristerna och dess avhjälpande angavs, och detta ledde till att flygsoldaternas utbildning i väsentliga hänseenden ändrades. Nu är standarden god.

Lottdragning.

Att god standard behövdes för att genomföra årets tävling kunde konstateras vid ett besök på tävlingsplatsen under tisdagen. Tävlingen pågår som nämnts i två dagar, och de tävlande lagen, 19 till antalet, kom till Rosersberg redan på måndagen och förlades i en imponerande tältstad i kanten av slottsparken. Samtliga flygflottiljer var representerade. Varje lag bestårav ett underbefäl och åtta

värnpliktiga jämte en reserv. Uttagningen har tillgått så, att flottiljchefen delar upp sina mannar i lag, som sedan numrerats. Lagförteckningen har skickats in till flygstabens, som genom lottdragning tagit ut det lag som sedermera skulle representera flottiljen. Efter lottdragningen har det uttagna laget bara haft en dryg vecka på sig för eventuell specialtrimning.

Tisdagens tävlingsprogram upptog exercis, teoriprov, skolskjutning, ABC-skydd, d. v. s. skydd mot radioaktivitet o. dyl., vidare terränglöpning, i vilken inlagts hindertagning med stridsförflyttning, avståndsbedömning, handgranatskastning och fältskjutning såväl i dager som i mörker. I dag tävlar lagen i skolskjutning, sjukvårdstjänst, mintjänst och stridsskjutning i grupp.

Hindertagning i gasmask.

Till de stora kruxen under tisdagens tävlingspass hörde terränglöpning som gick över en bana på 4,000 m. Ingick bl. a. hindertagning vilket skedde med gasmask på! Och det var inte små hinder som hade satts i de tävlandes väg.

För tävlingsarrangemangen svarade kapten Hugo Sjöholm från FCS i Västerås, varifrån också de tjänstgörande funktionärerna har hämtats. Dessutom biträder personal från infanteriskjutskolan på vissa punkter.

Vid 15-tiden på onsdagen beräknas samtliga lag ha genomfört tävlingen och resultaten vara uträknade. Prisutdelningen förrättas därefter av general Lage Thunberg, chef för tredje flygeskadern. Under tisdagens tävlingar konserterade flygvapnets musikkår i Upsala, vilken också framträder i dag i samband med prisutdelningen.

F16 från Upsala representerades av furiren Welrath samt vpl Klinga, Nelin, Stollenwerk, Gauffin, Månsson, Norman, Larsson och Eklund. Reserv var vpl Rylander.

Efter första dagens tävling leder F 8, Barkarby, med 802 poäng. F 16, Upsala, hamnade långt ned i prislistan. Inför dagens avslutande tävlingsmoment ligger upsalapojkarna på 18:e plats med 635 poäng.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning