Dödsolycka vid skjutskolan å Rosersberg.

Publicerad den 7 juli 1916

På torsdagens förmiddag vid 11-tiden inträffade vid infanteriskjutskolan å Rosersberg en beklaglig olyckshändelse, som kostade ett människoliv och bragte ett annat i fara. På ännu outrett sätt sprang en handgranat av våda, och vid explosionen träffades läraren vid skjutskolan löjtnanten Yngve Sundell, med den sorgliga påföljden att han omedelbart avled.

En löjtnant dödad.

En handgranat exploderar.

På torsdagens förmiddag vid 11-tiden inträffade vid infanteriskjutskolan å Rosersberg en beklaglig olyckshändelse, som kostade ett människoliv och bragte ett annat i fara. På ännu outrett sätt sprang en handgranat av våda, och vid explosionen träffades läraren vid skjutskolan löjtnanten Yngve Sundell, med den sorgliga påföljden att han omedelbart avled.

En av de kommenderade officerarna, löjtnanten vid Värmlands regemente, N.M. Stenström skadades allvarsamt, likväl utan att fara för livet anses föreligga.

Löjtnant Sundell som var född 1881 blev år 1904 löjtnant vid Hallands regemente. Sedan år 1915 har han innehaft sin nuvarande befattning.

Så gott som hela detachementen befann sig ute på övningar på skjutbanorna invid slottet. Övningarna gällde laddade handgranater, och leddes av löjtnant Sundell, som speciellt utbildat sig för detta område. Klockan var vid pass 11 och löjtnant Sundell stod med en granat i höger hand, demonstrerande dess kastande.

Utan att någon kunde iaktta hur det gick till, exploderade plötsligt granaten med en väldig knall under ett rägn av skärvor. När man skyndade till låg löjtnant Sundell på marken, illa massakrerad och redan döende. Armen var fullständigt bortsliten och hela bröstet ohyggligt upprivet. Livet hade emellertid ej flytt, men snart utandades den svårt skadade sin sista suck.

Ett stycke från löjtnant Sundell fanns löjtnant Stenström, blödande av flera sår från den exploderande handgranaten. Vid undersökningen befunnos dock lyckligtvis hans skador ofarliga, och han ägnades av skjutskolans läkare nödig vård. Ingen annan människa kom till skada.

Löjtnant Sundell var en av alla synnerligen omtyckt officer, och saknaden blir stor vid hans bortgång. Det inträffade torde icke kunna i någon mån tillskrivas slarv eller förbiseende, utan berodde på ren olycka, sådan som tyvärr ej alltid, ens med noggrannaste sorgfällighet, kan undvikas.

Den officiella redogörelsen

Från vederbörligt håll meddelas:

Under försök med handgranater inträffade den 6 dennes en sorlig olyckhändelse vid skjutskolan å Rosersberg, vilken kostade en officer livet och varvid en annan officer blev skadad. Anledningen till olyckan har ännu icke kunnat till fullo utrönas men så mycket torde vara visst, att ingen försummelse blivit begången vid utförandet av försöken.

Vid 11-tiden på förmiddagen voro löjtnanterna vid Hallans regemente Y. Sundell och Värmlands regemente N.M. Stenström sysselsatta med utförande av försök med sprängladdade handgranater av nykonstruktion. Den modell som prövades var en s.k. tidsbrännare. Den användes så att den kastande först genom slag mot något hårt föremål bringar den i granaten befintliga stubinen till antändning. Stubinens brinntid är åtta sekunder, vilken tid är tillräklig för den kastande att ta betäckning.

Löjtnant Sundell stod i begrepp att utföra ett kast, varefter båda officerarna skulle bege sig bakom den för ändamålet uppsatta skyddsärmen.

Löjtnant Stenström hade endast hunnit några steg, då granaten exploderade. Troligen hade granatens sprängladdning tänts redan då det slag, som avsett tändandet av stubinen, värkställdes. Löjtnant Sundell, som ännu icke hunnit verkställa kastet, blev träffad av ett flertal skrot, som inträngde dels i huvudet, dels i bröstet och bukhålan, varjämte löjtnant Stenström erhöll en del mindre sår av mera ytligt beskaffenhet.

I närheten varande officerare tillskyndade och funno löjtnant Sundell redan i döende tillstånd. Skolans läkare som omedelbart tillstädeskom, kunde endast konstatera att döden redan inträtt.

Löjtnant Stenström erhöll den första vården på stället och avfördes sedan i automobil till garnisonssjukhuset i Stockholm. Omedelbart efter olyckshändelsen hade kirurg tillkallats från huvudstaden och anlände redan vid 12-tiden. Någon fara för löjtnant Stenströms liv torde icke förefinnas.

Den så hastigt bortgångne löjtnant Sundell var en synnerligen duglig officer och av alla avhållen kamrat. Han sörjes närmast av moder.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Bilder