ÖB-kommentar: En planmässig anpassning efter tekniska utvecklingen

Publicerad onsdagen den 5 februari 1958

De demokratiska partiernas överenskommelse i försvarsfrågan innebär att det provisorium, som präglat vårt försvar sedan utredningarna påbörjades 1953, kan avlösas av en planmässig utveckling, uttalar överbefälhavaren för TT.

Härigenom blir det möjligt att efter hand förse krigsmakten med förbättrad beväpning och utrustning för övrigt. Det är särskilt värdefullt att i överenskommelsen ingår kompensation för prisutvecklingen. Samförståndslösningen förblir hela folkets gemensamma angelägenhet och hålls utanför partistriderna. I båda dessa viktiga avseenden är beslutet mycket glädjande.

Kostnadsramen medför att vissa reduktioner i organisationen måste ske och att resurserna inte helt kommer att kunna tillgodose den hittillsvarande målsättningen. Vilka förändringar i denna som kan komma ifråga måste närmare undersökas av de militära myndigheterna, varefter det blir statsmakternas sak att ta ställning härtill.

Det vore beklagligt om den just i år företagna sammankopplingen av försvarskostnader och skatteökningar skulle medföra påfrestningar på försvarsviljan. Den politiska samlingen kring försvaret inger emellertid förhoppningar om att försvarsviljan kommer att bestå.

Den positiva anda i vilken överenskommelsen tillkommit är en uppmuntran i det fortsatta arbetet inom krigsmakten.