Den militära uniformen

Publicerad lördagen den 21 juli 1900

Den militära uniformen behöfver reformeras. I Ö. D. framhåller en militär att med en ny härordnings antagande kommer å grund af den förlängda tjänstgöringstiden arméns uniformsfråga att erhålla ökad vikt. Sunda förnuftet och alla militära öfningar säga oss i korus, att de glitterplapg, vi nu bära, ej äro fullt ändamålsenliga.

Förf. ger några exempel på ändamålslösheten och ofta äfven smaklösheten i uniformsglittret och fortsätter därpå: ”Den riktiga synpunkten i uniformsfrågan är endast den, som rättvänder kausalsammanhanget mellan kriget och beklädnaden. Nu finns det några metoder att komma befälets ekonomi tills lifs, och en sådan är fastställandet af en paraduniform och en fältdräkt. Men konsekvensen däraf blefve, att vid högtidliga tillfällen den uniform vore bannlyst, som regementet skall hedra på slagfältet! Enklast är därför att fastställa en enda, blott för kriget afsedd fältdräkt och så beskaffad, att man slipper krypa i diken och moras med guld och silfver på kläderna. Färgfrågan är ur taktisk synpunkt viktig och har äfven varit föremål för omsorgsfulla försök inom armén.

Det är icke ett helgerån att förgripa sig på en historisk tradition, när den, som i uniformsfrågan, för länge sedan sagt sitt sista ord. Frågan om lif och död står suveränt öfver all tradition och alla salongssynpunkter. Det tjugonde århundradet värderar icke människor efter de gulddragaretriumfer, som deras kläder möjligen ståta med.”