Vilhelmina lämplig plats för skjutfält?

Publicerad onsdagen den 24 december 1958

En förläggning av infanteriskjutskolans nya övningsplats till Vilhelminabygden som alternativ till förslaget om Gullbergsfältet läggs hos försvarsministern fram av Vilhelmina köpings kommunalnämnd.

Såvitt kommunalnämnden kan bedöma finns möjligheter att lägga skjutfältet till Vilhelminabygden utan att man behöver räkna med befolkningsomflyttning. Köping har bl. a. möjligheten att erbjuda bostäder, 30 – 40 lägenheter i första hand, i vackert belägna flerfamiljshus som håller på att uppföras och beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 1960. Ytterligare bostäder finns färdigprojekterade och kan om så fordras uppföras snabbt. I övrigt torde, heter det, köpingen kunna erbjuda all den service som rimligen kan begäras av en tätort i denna storleksordning ifråga om skolor, sjukvård, trivselanordningar etc.

Skjutfältskommittén tillsatt.

Försvarsministern har nu tillsatt den parlamentariska kommitté som skall utreda frågan om ett skjutfält för Svea artilleriregemente (A 1). Ordförande blir landshövding John Lingman och ledamöter riksdagsmännen Fritiof Domö (h), Olof Påhlsson (cp), Sten Söderberg (s) och Manne Ståhl (fp). Utredningen skall bedrivas skyndsamt.

I direktiven erinrar statsrådet Andersson om försvarets fastighetsnämnds förslag från i somras om Gullbergsfältet som skulle tillgodose behovet av både ett skjutfält för A 1 och ett övnings- och skjutfält för infanteriskjutskolan och i viss utsträckning möjliggöra övningar i större förband. Mot förslaget restes motstånd bl. a. från de berörda kommunerna och nyligen har också fastighetsnämnden på uppdrag lagt fram förslag om ett fält som bara skulle gälla för infanteriskjutskolan och Linköpings- och norrköpingsförbanden.