Skjutskolan till Linköping Gullbergsfältet utvidgas

Publicerad torsdagen den 3 december 1959

Den största tvistefrågan på kamrarnas dagordning i går var infanteriskjutskolans förläggning och övningsfält. Lokalintressena hade sprängt partigränserna i statsutskottet med tio reservanter mot majoritetens beslut att tillstyrka regeringens förslag.

Riskdagens beslut blev att Prästtomta skjutfält på gullbergsområdet i Östergötland utvidgas. Där skall anordnas övnings- och skjutfält för infanteriskjutskolan samt de till Norrköping och Linköping förlagda förbanden. Infanteriskjutskolan flyttas till Linköping och ansluts till Livgrenadjärregementet.

Försvarsministern påpekade att ingenting tyder på att de framdeles behövs ett större skjutfält för infanteriskjutskolan än det nu föreslagna. När det gäller robotar skall ett mycket stort område i Norrland utnyttjas.

Det avgörande skälet för att välja Gullbergsfältet har varit kostnaderna. De social vådorna av lokaliseringen till Östgötabygden finns det direkta möjligheter att mildra.

Bland övriga riksdagsbeslut kan nämnas att en skrivelse skall avges till regeringen i vilken framhålls att det skulle vara av värde för lärlingsutbildningen om man som folkpartiet föreslagit i en motion kunde få till stånd kurser i inlärningens metodik vid hantverksinstitutet för hantverksmästare som i sitt företag svarar för utbildningen av lärlingar samt att motionen av hrr Rubbestad och Johansson i Dockered (cp) om ökad kristendomsundervisning i folkskolorna avslogs.

Hr Wahlunds (cp) motion om en förutsättningslös utredning av möjligheterna att åstadkomma en bättre balans mellan partiernas ekonomiska resurser i valrörelsen avslogs.

Rättssociologin

Statsunderskottet understryker ånyo vikten av forskning och undervisning inom kriminologin med anledning av motionen av herr Helén och Wedén i Eskilstuna (fp) och inrättande av professurer inom rättsociologins område vid universiteten och Stockholms högskola. Ett positivt ställningstagande till motionärernas yrkande syns dock inte möjligt i nuvarande läge eftersom det behövs en närmare utredning om ämnesområdena och de ifrågasatta professurernas inplacering i fakultetsorganisationen. Men utskottet förutsätter att regeringen snarast lägger fram förslag till frågans lösning.