Halvmiljonbrand vid Rosersberg

Fyra byggnader, däribland två kaserner, förstördes och skador för inemot en halv miljon kronor vållades vid en våldsam eldsvåda på tisdagen vid infanteriskjutskolan i Rosersberg.

Läs mer

Högre militär åtalad för bedrägeri.

STOCKHOLM 23 okt. (TT) En högre militär i 55-årsåldern åtalades på fredagen vid Stockholms rådhusrätt för grovt bedrägeri. Stadsfiskal B. E. Berndtsson som är åklagare påstår att officeren tagit ut för höga traktamenten i samband med att han gått på kurs i Stockholm. Vidare skall han ha åkt fram och tillbaka med tjänstebil mellan Stockholm och sin hemort.

Läs mer

I 8-rekryter imponerade på etiopiske kejsaren

I 8:s rekrytbataljon utgjorde kärnan i den imponerande militära uppvisning som i går ägde rum på Rosersberg inför kungen och hans gäst kejsaren av Etiopien. Till uppvisningen – av militären döpt till kejsarövningen – hade även infunnit sig hertigen av Harrar, prins Bertil, överbefälhavaren, chefen för armén och flygvapnet samt ytterligare en rad höga officerare.

Läs mer

Reservofficersinstutitionen

Reservofficersinstitutionen inom svenska armén har som bekant icke på långt när nått den utveckling, som åsyftades, då denna institution vid 1892 års urtima riksdag upprättades i syfte att på möjligast billiga sätt fylla arméns behof af befäl vid dess eventuella försättande på krigsfot. Medan det 1892 beräknades att armén skulle behöfva en tillförsel af 56 reservofficerare pr år, har årskontingenten stannat vid i medeltal 6 – alltså inte stort mer än 10 proc. af behofvet.

Läs mer

ÖB-ingripande mot pennalism

STOCKHOLM 6 febr. (TT.) Med anledning av de under senare tid uppdagade fallen av pennalism som i vissa fall varit av allvarlig karaktär, har ÖB anmodat försvarsgrenscheferna att ägna hithörande frågor all möjlig uppmärksamhet, bl. a. genom att utfärda föreskrifter om åtgärder som skall vidtas för att hindra kamratförtryck. Dessa åtgärder bör fortlöpande kontrolleras genom försvarsgrenschefernas försorg.

Läs mer

Överbefälhavaren: Forskningsarbetet på svenskt a-vapen bör snabbt utvidgas

STOCKHOLM 3 okt. (TT.) Det är nödvändigt att undvika ytterligare tidsförlust med forskningsarbetet på ett svenskt atomvapen och tillstånd att utvidga forskningsprogrammet bör därför begäras av 1959 års riksdag, uttalar ÖB i sitt yttrande över försvarsmyndigheternas anslagsäskande för budgetåret 1959-1960 som överlämnades på fredagen.

Läs mer